WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 sierpnia 2020

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz  z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2020 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 października 2020 roku. Uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

 

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty). Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

 

  1. udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

 

  1. udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych,

 

  1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, pomocy edukacyjnych (w tym komputerowych programów edukacyjnych), przyborów i pomocy szkolnych,

 

  1. związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych) dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

 

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych przez rodzica ucznia uprawnionego do w/w pomocy na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków lub dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę dotyczących danego roku szkolnego.

 

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtować się będzie w granicach  od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie. Maksymalna kwota przyznanego stypendium w roku szkolnym nie może przekroczyć  2480,00 zł. W każdym roku szkolnym miesięczna kwota stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty dotacji udzielonej przez Wojewodę Śląskiego na ten cel oraz od liczby stypendystów w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo plecak

    Logo plecak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-13
Data publikacji:2020-08-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:239