OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUN SPOŁECZNY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 grudnia 2017

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

poszukuje osobę na stanowisko

OPIEKUN SPOŁECZNY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Lublińcu

 

DAK.1101.2.2017

Data: 13.12.2017

           

 1. Stanowisko pracy: Opiekun społeczny

 

 1. Liczba etatów: 1

 

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 1. niezbędne:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiadać wykształcenie średnie oraz dyplom ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna.

 1. wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 2. cechy osobowości:
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 4. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
 5. samodzielność,
 6. dyskrecja,
 7. wysoka kultura osobista.

 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku zobowiązana będzie między innymi do wykonywania następujących zadań:

 1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, takich jak:
  1. sprawowanie opieki w drodze do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne, bądź w trakcie wizyty lekarskiej,
  2. robienie niezbędnych zakupów ze środków finansowych podopiecznego,
  3. przygotowywanie i podawanie posiłków, a także pomoc przy ich spożywaniu,
  4. przynoszenie opału i palenie w piecu węglowym,
  5. pranie bielizny pościelowej, osobistej i ubrań,
  6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  7. wykonywanie drobnych prac porządkowych w mieszkaniu podopiecznego.
  8. Zapewnienie opieki higienicznej w szczególności poprzez toaletę osobistą.
  9. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem między innymi poprzez:
 2. spacery,
 3. umożliwienie udziału w życiu towarzyskim.

 

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:
 2. CV,
 3. list motywacyjny,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 9. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Składane oferty pracy muszą być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) i własnoręcznie podpisane.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30, w pokoju nr 12 lub 11

w terminie do dnia: 27 grudnia 2017 roku do godziny 1430,

 1. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OPIEKUN SPOŁECZNY”,
 2. dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

DYREKTOR

     MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                                                            ALEKSANDRA KOWALCZYK

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-13
Data publikacji:2017-12-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1082