Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start ASYSTENT RODZINY Zadania asystenta rodziny

Do szczegółowych zadań asystenta rodziny należy:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi OPS w Koziegłowach. Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz psychologicznych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej Kierownikowi OPS w Koziegłowach;

 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


 

Logo MOPS LubliniecLogowanie
Logo DOBRA RODZINA - SZCZĘŚLIWE ŻYCIE
Logo EFS - KAPITAŁ LUDZKI-UNIA EUROPEJSKA
Logo BIP MOPS Lubliniec
Bank Żwności - Częstochowa
PUP LubliniecElektroniczna Skrzynka Podawcza