MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUKomu przysługuje świadczenie wychowawcze

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje:

-matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
-opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
-opiekunowi prawnemu dziecka,
-dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo lub w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

Świadczenie wychowawcze przysłguje dzieciom do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od 1 lipca 2019 do 31.05.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-28
Data publikacji:2016-07-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:32531