MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUPodstawowe informacje

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej- do końca roku akademickiego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny tj. karta przysługuje również rodzicom, w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

Prawo do Karty Dużej Rodziny nie przysługuje:

1) rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z powodu niewłaściwie sprawowanej pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na okres:

Wniosek o przyznanie Karty złożyć można w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30  dotyczy członków rodziny wielodzietnej zamieszkujących w Lublińcu lub drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-10
Data publikacji:2016-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4212