MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUStatut

STATUT

Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

 Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Lublińca.

 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lublińca.

 § 2

 

 1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Lubliniec.

 2. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Lubliniec.

 § 3

 

Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:

 

 

Rozdział II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 § 4

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje zadania własne i zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lublińca. Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

 1. ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

 2. ustalanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”,

 3. ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,

 4. ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,

 5. ustalanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca, 

 6. prowadzenie działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 7. prowadzenie spraw związanych z kartą dużej rodziny,

 8. udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

 9. podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

 10. podejmowanie działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 11. wykonywanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

 12. prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

 13. prowadzenie obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 14. organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,

 15. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rozdział III

GOSPODARKA FINANSOWA

 § 5

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych dla jednostki budżetowej oraz innych właściwych przepisów:

 1. Zadania realizowane przez Ośrodek finansowane są:

 1. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

  § 6

 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą dyrektor Ośrodka i w zakresie mu powierzonym – główny księgowy.

                                                                                        

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

 § 7

 

 1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne i Ośrodek Wsparcia.

 2. Zasady organizacji wewnętrznej Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez dyrektora Ośrodka.

 § 8

 

 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.

 2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lublińca.

 3. Dyrektor na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Lublińca wydaje samodzielnie decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym.

 
§ 9

 

 1. Do zadań dyrektora Ośrodka należy:

 1. W stosunkach z innymi podmiotami dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych mu przez Burmistrza.

 2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.

 3. Dyrektor w imieniu Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.


 § 10

 

Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 § 11

 

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5332