MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUDla kogo pomoc

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zaznaczyć należy, iż osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Osobom i rodzinom, które z powodu:

nie są w stanie samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych, przysługuje prawo do udzielenia wsparcia ze środków społecznych.

Poza spełnieniem ww. przesłanek, dochód osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń pienieżnych nie może przekraczać kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ww. ustawy.


W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308 zł.


Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5138