Wymagane dokumenty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
  oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
  • umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym  lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 5. prawomocny wyrok zasądzający alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną albo odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 6. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od zasądzonych zaświadczenie o całkowitej lub częściowej egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 7. dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu,
 8. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, rozliczenie podatkowe)  w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 9. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 10. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 11. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 12. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-28
Data publikacji:2016-07-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1329