Wymagane dokumenty do świadczeń rodzinnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 1. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 2. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
 3. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 4. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
  a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  e) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
 5. Dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (rozliczenie roczne),
 6. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był uzyskiwany (np. umowa o pracę, rozliczenie podatkowe) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 7. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany w przypadku  uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym świadczeniowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1983