Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.07.2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej DZ.U. poz.734 z 23 marca 2018

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (DZ.U. z 2018r. poz 998)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 poz. 1788)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo - ( Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871 )

 

Od 2014 r. program POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA realizowany jest w oparciu o następujące uchwały:

Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin

Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 488/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania

Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 497/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

UCHWAŁA NR 498/XLIV/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2793