Jesteś tutaj: Start / O ośrodku / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT

Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

 

 Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Lublińca.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lublińca.

 § 2

 Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Lubliniec.

Obszarem działania Ośrodka jest miasto Lubliniec.

 § 3

 Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:

ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,

ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,

ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

Kodeks postępowania administracyjnego,

uchwała Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990 roku                w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

 

Rozdział II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 § 4

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje zadania własne i zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lublińca. Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

wynikające z innych ustaw:

ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

ustalanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”,

ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,

ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,

ustalanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca, 

prowadzenie działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

prowadzenie spraw związanych z kartą dużej rodziny,

udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

podejmowanie działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

wykonywanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

prowadzenie obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,

potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rozdział III

GOSPODARKA FINANSOWA

 § 5

 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych dla jednostki budżetowej oraz innych właściwych przepisów:

wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu,

pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan dochodów i wydatków.

Zadania realizowane przez Ośrodek finansowane są:

ze środków własnych gminy,

z dotacji otrzymanych przez gminę.

Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 6

 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą dyrektor Ośrodka i w zakresie mu powierzonym – główny księgowy.

         

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

 § 7

 W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne i Ośrodek Wsparcia.

Zasady organizacji wewnętrznej Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez dyrektora Ośrodka.

 § 8

 Ośrodkiem kieruje dyrektor.

Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lublińca.

Dyrektor na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Lublińca wydaje samodzielnie decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym.

 § 9

 Do zadań dyrektora Ośrodka należy:

reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

racjonalne gospodarowanie środkami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka,

przekazywanie Burmistrzowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka.

W stosunkach z innymi podmiotami dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych mu przez Burmistrza.

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.

Dyrektor w imieniu Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

 § 10

 Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 11

 

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu.

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 515/LVII/06
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

 


Uchwała Nr 365/XXXV/08
Rady Miejskiej w Lublińcu
z  dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w LublińcuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

§ 1


W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ośrodek działa na podstawie:

-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

-ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami),

-ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

-ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992   z późn. zmianami),

-ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zmianami),

-ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zmianami),

-ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473),

-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485  z późn. zmianami),

-kodeksu postępowania administracyjnego,

-uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, niniejszego statutu.”

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres działalności Ośrodka:

Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom   i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych do ustawy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do ustawy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i przepisów wykonawczych do ustawy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami, o których mowa powyżej.

2. Ośrodek jest realizatorem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”

w § 6 część I

„Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które obejmują”

po pkt 16 dodaje się pkt 16 a w brzmieniu:

„16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

w § 6 część III

„Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują”

po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.”

w § 6 część IV i V otrzymują brzmienie:

„IV. Procedury w zakresie świadczeń rodzinnych, które obejmują:

1) zasiłek rodzinny i następujące dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka,

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

samotnego wychowywania dziecka,

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

rozpoczęcia roku szkolnego,

podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

2) zasiłek pielęgnacyjny,

3) świadczenia pielęgnacyjne,

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

V. Realizacja zadań z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

procedury przyznawania bądź odmowy przyznawania świadczeń, o których mowa w/w przepisach,podejmowanie i realizacja działań zgodnie z w/w przepisami.”


§ 2


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uchwała Nr 454/XL/09
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 maja 2009 r.


w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w LublińcuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz. 728 ze zmianami)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

§ 1

W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedziba Ośrodka znajduje się w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Uchwała Nr 56/v/2011
Rady Miasta Lubliniec

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

1.  W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2006r. Nr 99, poz. 2766 ze zm.) w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami),

8) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

9) ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami),

10) kodeksu postępowania administracyjnego,

11) uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

12) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

13) niniejszego statutu.”

2) w § 4 dodaje się punkt 9 o następującym brzmieniu:

„9) Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych.”

3) w § 6 część I

„Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które obejmują” dodaje się pkt 19 i 20 o następującym brzmieniu:

„19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

4) w § 6 część III otrzymuje brzmienie:

„III Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują”

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

4) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o którym mowa w art. 5a,

5) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

5) Użyty w treści Statutu w odpowiednim przypadku wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Dyrektor”

 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

UCHWAŁA NR 177/XIV/2011
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

1.W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2006 roku Nr 99, poz. 2766) w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),
5) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1,poz. 7 z późniejszymi zmianami),
6) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami),
8) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887),
10) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),
11) Kodeksu postępowania administracyjnego,
12) uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,
13) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
14) niniejszego statutu.”
2) w § 4 dodaje się punkt 10 o następującym brzmieniu: „10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Piotr Półtorak

Zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
 2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz usług opiekuńczych skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Dożywianie dzieci.
 4. Praca socjalna.
 5. Udzielanie schronienia oraz sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
 6. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
 7. Przyznawanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 8. Realizacja pomocy materialnej dla uczniów.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu upoważniony jest Kierownik i Zastępca kierownika. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1173