Zasiłek rodzinny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WARUNKI PRZYZNANIA ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia,
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

KWOTY ZASIŁKU RODZINNEGO

Obowiązujące kwoty zasiłku rodzinnego:

- do ukończenia przez dziecko 5 roku życia – 95,00zł
- do od 5 roku życia do 18 roku życia – 124,00zł
- powyżej 18 roku życia – 135,00zł

KRYTERIUM DOCHODOWE

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE REALIZUJĄ:

  1. organ właściwy (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne);
  2. marszałek województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W Lublińcu realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Oświęcimska 30.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2150