Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 lipca 2016

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUBLIŃCU

ogłasza nabór na stanowisko pracy  

PRACOWNIK SOCJALNY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej 30

 

 

DAK.1101.2.2016

Data: 13.07.2016

 

           

 1. Stanowisko pracy: Pracownik socjalny
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 • niezbędne:
  • posiadać obywatelstwo polskie,
 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna bądź do dnia 31.12.2013 roku ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 5. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930) – załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • posiadać umiejętność obsługi komputera,
 1. posiadać znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy, w tym z zakresu:
  • ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930),
  • kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 63),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390).
   • wymagania dodatkowe:
    • komunikatywność,
 1. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • samodzielność,
 1. dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 1. umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,
 • pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
 1. mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku, którego nabór dotyczy zobowiązana będzie między innymi do wykonywania następujących zadań:

 

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach, ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
 2. planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 3. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,
 4. realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
  2. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin na dobę,
  3. praca wewnątrz pomieszczenia,
  4. praca w terenie,
  5. biuro położone na parterze budynku nie wyposażonym w ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił więcej niż 6%.

 

 • Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:
 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 8. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

 

Składane oferty pracy muszą być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922)  i własnoręcznie podpisane.

 

 • Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30, w pokoju nr 12 lub 11

w terminie do dnia: 25 lipca 2016 roku do godziny 1000,

 1. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY”,
 2. dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902).

 

 

DYREKTOR

     MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                                                            ALEKSANDRA KOWALCZYK

 

 

 

Załącznik

do ogłoszenia nabór na wolne

stanowisko pracy pracownik socjalny

 Art. 156.

 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.

1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 1. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 roku; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
 2. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 roku rozpoczęły studia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 1. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 2. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-13
Data publikacji:2016-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2909