Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY NA TERENIE MIASTA LUBLINIEC

DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY NA TERENIE MIASTA LUBLINIEC

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przygotował diagnozę w celu dostosowania działań w/w Programu do istniejących na terenie Lublińca potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY NA TERENIE MIASTA LUBLINIEC służy także rozpoznaniu skali problemu i identyfikacji przyczyn stosowania przemocy przez mieszkańców Lublińca i wobec nich.

Rodzaje i formy stosowanej przemocy w rodzinie, a szczególnie jej  skalę bardzo trudno określić. Analizując dane o ujawnionych  faktach przemocy domowej zawsze nasuwa się pytanie jak duża jest liczba  niezgłaszanych/ nieujawnianych sytuacji, w których dochodzi do przemocy w rodzinie.

W Lublińcu DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY NA TERENIE MIASTA LUBLINIEC sporządzona  została po raz kolejny. Okres jej przygotowania to czas  „panowania” koronawirusa SARS- CoV-2. Pandemia oraz związane z nią obostrzenia spowodowały niewątpliwie, że zjawisko przemocy domowej, w jej różnorodnych formach nasiliło się, choć często pozostaje ukryte za drzwiami.

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY  NA TERENIE MIASTA LUBLINIEC  przedstawia skalę problemu przemocy występującej wśród dorosłych mieszkańców, młodzieży i dzieci zamieszkujących w Lublińcu (dorośli mieszkańcy miasta, uczniowie lublinieckich szkół, nauczyciele oraz pracownicy socjalni). Analiza pozyskanych danych umożliwiła rozpoznanie skali istniejącej przemocy oraz  opinii i postaw mieszkańców miasta względem przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy. Zidentyfikowano natężenie przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz wskazano problemy uczniów, ich postawy  i doświadczenia związane z przemocą w rodzinie, przemocą rówieśniczą i wspomnianą wyżej cyberprzemocą.

Z otrzymanych danych wynika, iż większość badanych mieszkańców miasta zna  osoby doświadczające przemocy w rodzinie  - są to zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Badanie wykazało również, że najczęściej dochodzi do przemocy psychicznej i fizycznej a  sprawcą jest osoba bliska -  mąż/żona, partner/partnerka, rodzic/opiekun. Zdaniem większości badanych główną przyczyną przemocy domowej jest nadużywanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.                      

Wiele cennych informacji dostarczyła DIAGNOZA  w zakresie przemocy wśród młodych mieszkańców miasta,

a mianowicie:

  • Do doświadczenia przemocy przyznał się co drugi uczeń biorący udział w badaniu.

( najczęściej przemocy psychicznej, następnie fizycznej, a nawet seksualnej)

  • Poważny problem w wśród młodych lubliniczan stanowi cyberprzemoc -   średnio co drugi uczeń lublinieckich szkół (56%) na co dzień spotyka się z nią w formie  wyzwisk, ośmieszania czy  poniżania ze strony rówieśników.
  • Kolejnym  problemem potwierdzonym  badaniami jest przemoc rówieśnicza.  Niemal połowa uczniów (48%) zadeklarowało występowanie przemocy w swojej szkole.

 

Zebrany materiał badawczy dotyczący zjawisk i problemów  związanych z występowaniem przemocy na terenie Lublińca pozwoli na dostosowanie działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie do rzeczywistych problemów związanych z występowaniem przemocy zdiagnozowanych na terenie Lublińca, których .realizacja wpłynie na ograniczenie tego zjawiska, a także  profesjonalnie wspierać będzie osoby doświadczające różnych form przemocy.

 

 

DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY NA TERENIE  MIASTA LUBLINIEC   przygotowana została we współpracy z „Oficyną Profilaktyczną”

 

zachęcamy do zapoznania się z DIAGNOZĄ PRODLEMU PRZEMOCY NA TERENIE  MIASTA LUBLINIEC